Franchise Holders

Day Ceiling : 20 pairs = Rs.2000/-

1.A.SRINIVASU,12780 @ THADEPALLI GUDEM;

2.THAKUR @ HIMACHAL PRADESH - SOLAN;

3.A.PARABRAHMAM,12803 @ BHIMAVARAM;

4.A.PARABRAHMAM,12831 @ BHIMAVARAM;

5.P.JACOB,12909 @ BHIMAVARAM;

6.G.DURGA PRASAD,19482 @ BHIMAVARAM;

7.G.RAJAN ,12796 @ PATNA;

8.VESNKATA KRISHNA ,24002 @ HUZURNAGAR

( 10 pairs / 15 pairs )